Preskočiť na obsah

Správne poplatky a sadzobník úhrad

Sadzobník pre obec Podhradie v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z.

ROZHODNUTIA

Položka 1

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva

1. fyzická osoba………………………………………………………………………………………… 16,50 €

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená podnikanie……………………… 165,50 €

Poznámky

Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

ÚRADNÉ ZÁZNAMY, KNIHY, REGISTRE

Položka 2 

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu ……………………………………………………………………………………………………………………….2,00 €

b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí ………………………………………….5,00 €

c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku ……………………………………………………………………………………………………………………… 2,00 €

v cudzom jazyku …………………………………………………………………………………………….. 3,00 €

d)Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike …………………… 9,50 €

Oslobodenie

Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

Poznámky

1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

OVEROVANIE,OSVEDČOVANIE

Položka 3 

1. Osvedčenie

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ……………………………………………………………………………………………………………………  2 €

b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis …………………………………………………………………………………………………………………….. 5 €

c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) …………………………………………………………………………………………………….. 10 €

2. Overenie

správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov ……………………………………………………………………………………………………………………..  2 €

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom a správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.

Poznámka

Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

POBYTY,VOZIDLÁ

Položka 8 

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) ………………………………………………. 5 €

Oslobodenie

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská, zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom 11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov.

——————————————————————

11) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

.

MIESTNE ZISŤOVANIE

Položka 9 

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania ………………………………………………………………………………………….. 16,50 €

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona 5 Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.

3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

BYTY

Položka 15 

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie

1. fyzická osoba ……………………………………………………………………………………………. 9,50 €

2. právnická osoba …………………………………………………………………………………….. 165,50 €

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

——————————————————————

11) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

MATRIKA

Položka 16 

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík………………………………………………. 2 €

Položka 18

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky ……………………………………………………………………  20 €

b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi       Slovenskej republiky ……………………………………………………………………………. 20€ 

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby …………………………………..  20 €

d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti ………………… 70 €

e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami …….. 35€

f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom ………………………………………………………………………………………………………………. 70 €

g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami ……………………………………………….. 200 €

h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt ……………………………………………………………………………………………………..200 €

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, občania s ťažkým zdravotným postihnutím a držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.

2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.

3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.

4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).

5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

——————————————————————

15) § 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 16) § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 14/2006 Z. z.

RYBÁRSKY LÍSTOK

Položka 38 

Vydanie rybárskeho lístka

a) týždenný………………………………………………………………………………………………. 1,50 €

b) mesačný………………………………………………………………………………………………. 3,00 €

c) ročný …………………………………………………………………………………………………… 7,00 €

d) trojročný……………………………………………………………………………………………..  17,00 €

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

STAVBY

Položka 59 

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

1. pre fyzickú osobu ……………………………………………………………………………….. 40 €

2. pre právnickú osobu ………………………………………………………………………….. 100 €

b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby ……………….. 20 €

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, 11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky

1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.

2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

——————————————————————

11) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Položka 60 

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu) a) na stavby na bývanie

1. na stavbu rodinného domu……………………………………………………………………………50 €

2. na stavbu bytového domu………………………………………………………………………….. 200 €

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m²………………………………………………………….. 25 €

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ………………………………………………………………50 €

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu…………………………………………. 35 €

2. bytových domov………………………………………………………………………………………….. 100 €

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami……………………………………………………………. 30 €

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť………………………………………………….. 30 €

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2 , malé čistiarne odpadových vôd, jazierka…………………………………………………………………………………………………………….. 30 €

4. na spevnené plochy a parkoviská……………………………………………………………………….30 €

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady………………………………………………………………………………………………………………… 30€

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami…………………………………………………………….. 50 €

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť…………………………………………………… 50 €

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2 , malé čistiarne odpadových vôd, jazierka……………………………………………………………………………………………………………… 50 €

4. na spevnené plochy a parkoviská……………………………………………………………………….50 €

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady………………………………..50 €

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen

d) a e)…………………………………………………………………………………………………………………20 €

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 €vrátane…………………………………………………………………………………..100 €

nad 50 000 EUR do 100 000 EUR vrátane…………………………………………………. 200 €

nad 100 000 EUR do 500 000 EUR vrátane……………………………………………….. 400 €

nad 500 000 EUR do 1 000 000 EUR vrátane…………………………………………….. 600 €

nad 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR vrátane………………………………………… 800 €

nad 10 000 000 EUR…………………………………………………………………………….. 1 000 €

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby……………………………………………………………………………………….. 50 €

i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² do 20 m² ……………………………………………………………………………………………………………………. 60 €

j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m² …………………………………………………………………………………………………………………… 150 €

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písm. g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Poznámky

1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].

2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby. 

4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 60a

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

1. pre právnickú osobu ………………………………………………………………………….. 100 €

2. fyzickú osobu ……………………………………………………………………………………… 30 €

b) Žiadosť o zmenu doby trvania

1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² do 20 m² ……………………………………………………………………………………………………………… 60 €

2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m² ……………………………………………………………………………………………………………… 150 €

c) Ohlásenia jednoduchej stavby pre

1. právnickú osobu …………………………………………………………………………………. 50 €

2. fyzickú osobu ……………………………………………………………………………………… 20 €

d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m² ………………………………………………………………………………. 30€

e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

1. právnickú osobu …………………………………………………………………………………. 30 €

2. fyzickú osobu ……………………………………………………………………………………… 10 €

f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia ………………………………………………… 80 €

g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala dokumentácia stavby ……………………………………………………………………………………………………………… 10 €

h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe ……………… 30 €

i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby ………………………………………. 10 €

Oslobodenie

1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

Položka 61 

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby…………………………………………….trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

Položka 62 

a) Žiadosť o povolenie

1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 ………………………………………………………………………………………………………………. 30 €

2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre právnickú osobu…………………………………………………………………………………………………………….50 €

fyzickú osobu………………………………………………………………………………………………… 20 €

3. terénnych úprav pre právnickú osobu………………………………………………………….. 100 € fyzickú osobu………………………………………………………………………………………………… 20 €

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ………………………………………………………….. 100 €

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia ……………………………………………20 €

Oslobodenie

1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59. 2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

1. rodinný dom……………………………………………………………………………………………… 35€

2. bytový dom………………………………………………………………………………………………120 €

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 …………………………………………………….  25 €

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ………………………………………………………… 50 €

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie 1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu……………………………………… 25€ 2. bytových domov………………………………………………………………………………………… 50 €

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami…………………………………………………………  20 €

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť………………………………………………..20 €

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2 , malé čistiarne odpadových vôd, jazierka…………………………………………………………………………………………………………..  20 €

4. na spevnené plochy a parkoviská…………………………………………………………………..  20 €

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady……………………………………………………………………………………………………………… 20 €

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami…………………………………………………………… 30 €

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť………………………………………………..  30 €

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2 , malé čistiarne odpadových vôd, jazierka…………………………………………………………………………………………………………….  30 €

4. na spevnené plochy a parkoviská…………………………………………………………………….. 30 € 5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady……………………………… 30 €

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)………………………………………….  20 €

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 EUR vrátane……………………………………………………………………………………………………………..  60 €

nad 50 000 EUR do 100 000 EUR vrátane…………………………………………………………..  120 € nad 100 000 EUR do 500 000 EUR vrátane…………………………………………………………  250 €

11 nad 500 000 EUR do 1 000 000 EUR vrátane………………………………………………….. 400 € nad 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR vrátane………………………………………………….. 530 € nad 10 000 000 EUR…………………………………………………………………………………………  660 €

h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako

20 m².. ………………………………………………………………………………………………………………   50€

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59. 

3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena

g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky

1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].

2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

KOMUNIKÁCIE

Položka 82 

 c) miestnych komunikácií ……………………………………………………………………………… 80 €

25af) § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Položka 83 

e) povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií …………………………………………………………………………………………………………………….. 70 €

f) povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií……………………………………………………………………………………………………. 40 €

Položka 84 

a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu

I., II. a III. triedy ……………………………………………………………………………………………….. 75 €

b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu ………………  40 €

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo v prípade ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani v prípade, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

Položka 85 

a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie ……………………………………………………………………………………………………………………… 115 €

b) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na umiestnenie

1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m²…….. 30 €

2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² do 20 m² ……………………………………………………………………………………………………………….. ………..60 €

3. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m² ……………………………………………………………………………………………………………………….. 150 €

c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti ..30 €

d) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s 

1. cestou ………………………………………………………………………………………………………….. 115 €

2. miestnou komunikáciou ……………………………………………………………………………………. 75 €

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena a), c) alebo d) tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena b) tejto položky zvýšiť až na dvojnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.

Poznámky

Poznámka 1. k položke 84 tu platí obdobne.

HRACIE AUTOMATY

Položka 140 

a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:

1. číselné lotérie ………………………………………………………………………………………………   350 € 2. okamžité lotérie ……………………………………………………………………………………………   350 €

3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj …………………………………………………….. 1500 €

4. charitatívne lotérie alebo stávkové hry okrem kurzových stávok ……………………. 350 €

5. žrebové peňažné lotérie alebo žrebové peňažno – vecné lotérie ……………..      350 €

6. kurzové stávky ……………………………………………………………………………………………..4 000 €

7. hazardné hry v kasíne ……………………………………………………………………………………7 000 €

8. bingo vrátane špeciálneho binga …………………………………………………………………     4 000 €

9. hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi hazardných hier alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry …………………………………………………………………………………………………… 1 700 eur

10. hazardné hry neuvedené v prvom bode až v deviatom bode …………………… 1 700 €

b) oznámenie právnickej osoby alebo prevádzkovateľa o zámere prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo kartovú hru mimo kasína alebo o zámere pokračovať v prevádzkovaní ……………………………………………………………………………………..……………………….100 €

c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri

1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až piatom bode ………………………. 200 €

2. hazardných hrách uvedených v písmene a) šiestom až desiatom bode …………………. 800 €

d) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartovej hry mimo kasína o zmenách údajoch alebo dokladoch, na základe ktorých bola právnická osoba zapísaná do evidencie prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej licencie …………………………………………………………………………………………………………………………. 30 €

e) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie ………………………………………………………   100€

SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍK

Položka 142 

a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie……………………………………………………………………………………………………. 6,50 €

b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka………………………………………………………………………………… 1,50 €

DANE

Položka 143

 a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného predpisu 32a) …………………………………………………………………………………………………………………. 9,50 €

b) Vydanie potvrdenia obcou 32a) alebo orgánom finančnej správny podľa osobitných predpisov 32aa) ………………………………………………………………………………………………………… 3,00 €

c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ ……………….   1,50 €

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu.

Poznámka

Poplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

——————————————————————

32a) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

OCHRANA PRÍRODY

Položka 160

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona 36p) – Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

1. fyzická osoba ………………………………………………………………………………………………. 10 € 2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou …………………………………………………………………………………………………………………….. 100 €

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.

2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov 37 . )

——————————————————————

36p) Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

37) Napríklad zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 161 

Podanie žiadosti o povolenie, zmenu alebo zrušenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným zákonom 36p)

1. fyzická osoba ………………………………………………………………………………………………. 10 €

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou …………………………………………………………………….. 100 €

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť, verejné vysoké školy a múzeá s prírodovedným zameraním.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov. 37) 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s povolením výnimky na odchyt alebo usmrtenie chránených druhov živočíchov v prípadoch, ak je ohrozené zdravie alebo život človeka, ak vznikli preukázateľné škody na majetku alebo ak vznikli preukázateľné škody na chránených druhoch živočíchov.

36p) Zákon č. 543/2002 Z .z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 37) Napríklad zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 162

 a) vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov 38) okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov ……………………. 11 €

b) vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zneškodňovanie odpadov 38) , na ktoré nebol daný súhlas podľa písmena a) a zhodnocovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena c), okrem zneškodňovania alebo zhodnocovania odpadov v spaľovniach odpadov, v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a vo vodných stavbách, v ktorých sa zneškodňujú alebo zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov ………………………………………………………………………………………………………………………… 11 €

c) vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov 38) okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov, vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton a zariadení na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita

neprevyšuje 50 ton …………………………………………………………………………………………… 11 €

d) vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, 38)

ak ide o zariadenie, na prevádzku ktorého nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) vrátane zberného dvora 38) ………………………………………………………………………………………….. 11 €

e) vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, zariadenia na zhodnocovanie odpadov a vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov 38) .. 11 €

f) vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi 38) vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou žiadosti podľa iných písmen tejto položky, a to 16 v prípade, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov ………………………………………………………………………………………………………………………. 11 €

g) vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu alebo držiteľa, ak zhromažďuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov 38) ……………………………………………………………………………………………………. 11 eur

h) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením 38) v tom prípade sa ustanovenia písmen a) a c) nepoužijú ……………………………………………………………………………………………………………………… 11 eur

i) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, 38) ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné …… 11 eur

j) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie 38) ……………………………………. 11 eur

k) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu 38) ……………………………………………………………………………………………………………………. 11 €

l) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na dekontamináciu 38) ……………………………… 11 €

m) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly, ak nie je súčasťou žiadosti podľa písmen a), b) alebo f) 38) ……………………………………………………………………………..11 €

n) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého 38) ……………………………………………………………………………………………………. 11 €

o) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti 38) ………………………………………………………………………………………….. 11 €

p) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na to, že látka lebo vec sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad 38) …………………………………………………………………………………….. 11 €

r) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na vykonávanie prípravy na opätovné použitie 38) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 €

s) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti, na uzavretie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti, na uzavretie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti alebo jeho časti, a jeho následné monitorovanie ………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 €

t) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením 38) …………….. 11 eur u) Vydanie rozhodnutia o udelení autorizácie, predĺženie autorizácie alebo jej zmeny 38) …………………………………………………………………………………………………………………………. 20 €

v) Vydanie rozhodnutia o udelení povolenia na cezhraničný pohyb odpadov 38) …….. 50 €

x) Vydanie rozhodnutia o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov 38) ………………………………………………………………………. 11 €

y) Vydanie rozhodnutia o zmene udelených súhlasov podľa písmen a) až v) ………….. 4 €

aa) Vydanie rozhodnutia či zariadenie je alebo nie je elektrozariadením 38) ………………… 30€

ab) Vydanie súhlasu na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách 38a) ………………………………………………….. 10 €

ac) Vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách 38b) ………………………………………………………………………………… 5 €

ad) Vydanie súhlasu na vydanie súboru technicko–prevádzkových parametrov a technicko– organizačných opatrení a na jeho zmeny 38c) ……………………………………………………………10 €

ae) Vydanie súhlasu na prevádzku výskumno – vývojových technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov alebo stredných zdrojov 38d) ………………………………………… 10 €

af) Vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu 38e) …………………………………………………… 10 €

ag) Vydanie súhlasu na technický výpočet údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, určenie výnimiek alebo osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov a monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia a na predĺženie lehoty alebo na upustenie od oprávnených meraní 38f) ………………………………………………………. 10 €

ah) Vydanie rozhodnutia na povolenie ďalšej prevádzky spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov 38g) …………………………………………………………………………… 30 €

ai) vydanie rozhodnutia o zmene podmienok a požiadaviek určených na prevádzku a monitorovanie stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia 38h) …………………………….. 10 €

aj) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu …………………………………………………………………………………………… 11 €

ak) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadov ……………………………………………………………………………………………………………. 11 €

 01.01.2018 Ing. Bohuslav Bella v. r. starosta obce