Preskočiť na obsah

VZN č. 332021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce