Preskočiť na obsah

Dodatokč. 2 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady