Preskočiť na obsah

Dodatok k VZN č. 28 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady