Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady č. 252015