Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady