Výsledky komunálnych volieb obce Podhradie za rok 2014

Na základe zákona SR č. 346/1990 Zb. z o voľbách do orgánov samosprávy obcí Vám oznamujeme, že starostom obce sa stáva

 

Ing. Bohuslav Bella SMER – sociálna demokracia 188 hlasov

Danka Cupanová nezávislá kandidátka 109 hlasov

Diana Koškárová Jančíková nezávislá kandidátka 69 hlasov

Ing. Ján Pecko nezávislý kandidát 9 hlasov

 

Do Obecného zastupiteľstva boli zvolení:

 

 1. Ivana Koťková KDH 248 hlasov
 2. Mgr. Monika Tomková SIEŤ 237 hlasov
 3. Milan Švanda SMER – sociálna demokracia 174 hlasov
 4. MVDr. Viera Milanová SMER – sociálna demokracia 161 hlasov
 5. Michal Bačé SNS 158 hlasov
 6. Daniel Húšťa KDH 151 hlasov
 7. Kvetoslava Pacelová KDH 134 hlasov

 1. Marek Pisarčík SNS 131 hlasov
 2. Viera Lakvová SMER – sociálna demokracia 130 hlasov
 3. Peter Bella nezávislý kandidát 128 hlasov
 4. Miroslava Bačeová SMER – sociálna demokracia 117 hlasov
 5. Diana Koškárová Jančíková nezvislá kandidátka 115 hlasov
 6. Anna Gettová nezávislá kandidátka 100 hlasov
 7. Ľuboš Koškár SIEŤ 97 hlasov
 8. Lýdia Bellová nezávislá kandidátka 39 hlasov

 

Stiahnite si dokument s výsledkami volieb vo formáte ".doc"

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce v Podhradí 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Podhradí podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce - zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Bohuslav Bella, Ing., 56, finančný poradca, Podhradie, Mierová 12/17 , SMER - sociálna demokracia

2. Danka Cupanová, 47, odborný referent, Podhradie, 1.mája 237/72, nezávislý kandidát

3. Diana Koškárová Jančíková, 41, hlavný účtovník, Podhradie, Hôrka 1, nezávislý kandidát

4. Ján Pecko, Ing., 55, živnostník, Podhradie, 1.mája 222/87, nezávislý kandidát

 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Podhradí 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Podhradí podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Michal Bačé, 33, elektrikár, Podhradie, 9.mája 88/13, Slovenská Národná Strana

2. Miroslava Bačeová, 41, opatrovateľka, Podhradie, 1.mája 215/52, SMER – sociálna demokracia

3. Peter Bella, Ing., 32, elektrikár, Podhradie, Slatinská 128/7, nezávislý kandidát

4. Lýdia Bellová, 25, predavačka, Podhradie, Slatinská 128/7, nezávislý kandidát

5. Anna Gettová, 23, na materskej dovolenke, Podhradie, Slatinská 47, nezávislý kandidát

6. Daniel Húšťa, 51, živnostník, Podhradie, 1.mája 227/62, Kresťanskodemokratické hnutie

7. Ľuboš Koškár, 39, vedúci školiaceho strediska, Podhradie, Hôrka 255/1, SIEŤ

8. Diana Koškárová Jančíková, 41, hlavný účtovník, Podhradie, Hôrka1, nezávislý kandidát

9. Ivana Koťková, 49, ekonómka, Podhradie, 1.mája 214/50, Kresťanskodemokratické hnutie

10. Viera Lakvová, 54, administratívny pracovník, Podhradie, 1.mája 212/46, SMER – sociálna demokracia

11. Viera Milanová, MVDr., 53, veterinárny lekár – hygienik, Podhradie, Slatinská 134/6, SMER – sociálna demokracia

12. Kvetoslava Pacelová, 55, krajčírka, Podhradie, SNP 37/4, Kresťanskodemokratické hnutie

13. Marek Pisarčík, 37, technik, Podhradie, 9.mája 90/17, Slovenská Národná Strana

14. Milan Švanda, 66, dôchodca, Podhradie, Konské 2, SMER – sociálna demokracia

15. Monika Tomková, Mgr., 48, manažér vzdelávania, Podhradie, SNP 39/28, SIEŤ

Aktualizované: Harmonogram o organizačno-technickom zabezpečení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 15. novembra 2014

Pre obec Podhradie v tejto súvislosti vyplývajú nasledovné úlohy:

1. Vypracovať harmonogram organizačno – technického zabezpečenia volieb

do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 15. novembra 2014

Zodpovedný: Dana Cupanová

Termín: do 22. augusta 2014


2. Určiť zamestnancov zodpovedných za organizačno – technické zabezpečenie volieb

Zodpovedný: starosta obce

Termín: do 22. augusta 2014


3. Zverejniť počet obyvateľov obce

Zodpovedný: Dana Cupanová

Termín: do 22. augusta 2014


4. Vymenovať zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zodpovedný: starosta obce

Termín: do 28. augusta 2014


5. Aktualizovať stály zoznam voličov

Zodpovedný: Dana Cupanová

Termín: priebežne


6. Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov

v rámci námietkového konania

Zodpovedná: Dana Cupanová

Termín: do troch dní od podania námietky


7. Určiť a zverejniť volebné obvody a počet poslancov

obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich volí

Zodpovedný: Obecné zastupiteľstvo

Termín: od doručenia žiadostí do 11. septembra 2014


8. Vymenovať zostávajúcich členov miestnej volebnej komisie

Zodpovedný: starosta obce

Termín: do 22. septembra 2014


9. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie miestnej volebnej komisie a vykonať poučenie

Zapisovateľa a členov miestnej volebnej komisie o ochrane osobných údajov

Zodpovedá: starosta obce

Termín: do 26. septembra 2014


10. Utvoriť volebný okrsok a určiť volebnú miestnosť

Zodpovedný: starosta obce

Termín: do 6. októbra 2014


11. Uverejniť zoznam zaregistrovaných kandidátov

spôsobom v mieste obvyklým

Zodpovedný: Alena Bačová a miestna volebná komisia

Termín: do 11. októbra 2014


12. Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

Zodpovedný: starosta obce

Termín do: 20. októbra 2014


13. Doručiť voličom oznámenie o čase a mieste konania volieb

Zodpovedná: Alena Bačová

Termín do: 21. októbra 2014


14. Vymenovať zostávajúcich členov okrskovej volebnej komisie

Zodpovedná: starosta obce

Termín do: 27. októbra 2014


15. Vyhradiť miesta na umiestňovanie volebných plagátov

a iných nosičov informácií

Zodpovedný: starosta obce

Termín: do 27. októbra 2014


16. Zvolať a uskutočniť prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie

a vykonať poučenie zapisovateľov a členov okrskovej volebnej komisie

o ochrane osobných údajov

Zodpovedný: starosta obce

Termín: do 31. októbra 2014


17. Vykonať školenie  členov okrskovej volebnej komisie

Zodpovedný: starosta obce a zapisovateľ MVK

Termín: najneskôr 11. novembra 2014


18. Zabezpečiť vybavenie volebných miestností

Zodpovedný: Dana Cupanová

Termín do: 11. novembra 2014


20. Odovzdať okrskovej volebnej komisii v dvoch rovnopisoch

zoznam voličov, hlasovacie lístky a obálky

Zodpovedný: Starosta obce

Termín: najneskôr 2 hodiny pred začatím hlasovania


21. Prevziať do úschovy volebné spisy miestnej volebnej komisie

a okrskovej volebnej komisie

Zodpovedný: starosta obce

Termín do : 18.novembra 2014


V Podhradí 22.8.2014, spracovala: Dana Cupanová

Ing. Miroslav Jánošík

starosta obce

Doplnkové informácie

© 2008 - 2011 Obecný úrad Podhradie | Design by Lukáš Koškár | Powered by Joomla!®