Na dvore škôlky počas leta vzniklo detské dopravné ihrisko

 

Na dvore škôlky počas leta vzniklo detské dopravné ihrisko

 

Škôlkári z materskej školy v Podhradí majú o jeden dôvod navyše tešiť sa po prázdninách do škôlky. V areáli Materskej školy ich čakalo nové dopravné ihrisko.

PODHRADIE: Deň 22.9.2017 bol pre deti Materskej školy v Podhradí výnimočný. Podaním projektu v apríli 2017 získala MŠ cez grantový program „Bezpečne na cestách“ od Nadácie Volkswagen Slovakia finančnú podporu 2600€.

S elánom sa pustili do realizácie dopravného ihriska na školskom dvore MŠ. Pomocnú ruku riaditeľke materskej školy Drahomíre Ruskovej v Podhradí podali starosta obce Ing. Bohuslav Bella s pracovníkmi OcÚ, sponzori, ktorí sa na stavbe dopravného ihriska podieľali, no samozrejme nechýbala obetavá práca pani riaditeľky Materskej školy.

Konečne nastal deň slávnostného otvorenia, na ktorom starosta obce privítal, hostí, príslušníkov Policajného zboru z Martina , záchranára so záchranárskym psom, rodičov a hlavne deti z materskej školy v Podhradí a odovzadal slovo riaditeľke MŠ..

Po úvodnom príhovore pani riaditeľky Materskej školy nasledovalo slávnostné prestrihnutie pásky za prítomnosti starostu obce, za asistencie detí MŠ, ktoré držali pásku. Pán starosta zaželal deťom veľa pekných, ale  hlavne bezpečných jázd a dodržiavanie pravidiel pri rozvíjaní dopravnej výchovy ,ktorá je jednou z prierezových tém aj v Štátnom vzdelávacom programe a ŠkVP v MŠ.

Program pokračoval piesňou detí materskej školy s dopravným zameraním a pod vedením pani učiteliek Drahomíry Ruskovej a Aleny Roľkovej. No a potom sa už deti plnili na stanovištiach rôzne tvorivé aktivity. Nechýbali ani dopravný policajti, ktorí oboznámili deti s ich prácou a ani jazda na motorkách, kolobežkách, odrážadlách na dopravnom ihrisku, či práca na interaktívnej tabuli a pracovných listoch zameraných na dopravnú výchovu a ukážka práce záchranára Juraja Malku so jeho záchranárskym psom.

Na záver nasledovalo vyhodnotenie a všetci súťažiaci boli odmenení vecnými a upomienkovými darčekmi od spoločnosti Orange Slovensko a.s. a iných sponzorov, ktorých pani riaditeľka oslovila. Dopravné ihrisko bude slúžiť na vlastné účely pre materskú školu a počas školského roka budú prebiehať vzdelávacie aktivity.

Cieľom tejto investície je podnecovať a zvyšovať záujem detí o dopravnú výchovu, overovať vedomosti a schopnosti detí v uplatňovaní pravidiel cestnej premávky, bezpečnosti cestnej premávky, ako aj znižovať dopravnú nehodovosť detí.

Dopravná akcia sa uskutočnila hlavne vďaka sponzorovi Nadácie Volkswagen Slovakia

ktorej patrí veľká vďaka.

Riaditeľka materskej školy v Podhradí : Drahomíra Rusková

 

Projekt pod názvom : „Dopraváčik Volkswagenik“

 

Doplnkové informácie

© 2008 - 2011 Obecný úrad Podhradie | Design by Lukáš Koškár | Powered by Joomla!®