Pomôžme deťom žiť šťastnejší život. Je to naša povinnosť!

V rámci „Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch“ pôsobí „Koordinačná skupina ochrany detí pred násilím pre región Turiec“ pod záštitou koordinátora Mgr. Oľgy Kováčikovej, riaditeľky Odboru sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR Martin, ktorá sa stretáva na koordinačných stretnutiach k problematike násilia na deťoch a jej prioritou je poskytnúť pomoc a dať šancu na lepší život týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom.

Cieľom skupiny je aj identifikácia prípadov fyzického, psychického a sexuálneho násilia páchaného na deťoch a následné zabezpečenie ochrany práv týchto detí včasnou, zákonnou a koordinovanou aplikáciou inštitútov trestného konania, občianskeho súdneho konania a správneho konania smerujúcou aj k vyvodeniu zodpovednosti voči páchateľom takéhoto násilia. Z tohto dôvodu sú členmi skupiny aj zástupcovia polície, prokuratúry a súdu. Jedným z najdôležitejších predpokladov splnenia týchto cieľov je informovanosť skupiny o prípadoch násilia páchaného na deťoch v regióne Turiec. Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu spočívajúcu v oznamovaní takýchto prípadov niektorému z nižšie uvedených kontaktných bodov, pričom v stručnosti poukazujeme na znaky konaní, ktoré sú predmetom nášho záujmu.

Ako rozpoznávame jednotlivé formy násilia?

Fyzické týranie je úmyselné fyzické ubližovanie dieťaťu alebo nezabránenie ubližovaniu či utrpeniu dieťaťa. Môže pri ňom dôjsť k poraneniam rôznych druhov a stupňov (podliatiny, zlomeniny, otras mozgu, popáleniny, bodné rany, tržné rany, vyšklbnuté vlasy...) Patrí sem aj zámerné zanedbávanie starostlivosti o dieťa, ktoré má za následok poškodenie jeho zdravia a v najvážnejších prípadoch i jeho smrť.

Psychické týranie sa definuje ako konanie, ktoré má vážny negatívny vplyv na citový vývin dieťaťa a jeho správanie. Pri takto označovanom týraní majú ľudia často problém predstaviť si, čo sa pod týmto pojmom skrýva. Aj samotné obete, hoci veľmi trpia, nedokážu definovať, akým spôsobom im vlastne rodičia (iné osoby) ubližujú. Takto môže psychické týranie prebiehať dlhé roky bez toho, aby sa mu dieťa dokázalo brániť. Situáciu zhoršuje ešte skutočnosť, že okolie o takomto týraní dieťaťa nemusí vôbec vedieť, a ak aj niečo tuší, nepodniká žiadne kroky, pretože podozrenia sú ťažko dokázateľné.

Za psychické týranie sa považuje opakované ubližovanie maloletej osobe zo strany rodičov alebo iných osôb opakovaným odmietaním maloletej osoby, jej ponižovaním, zastrašovaním, šikanovaním, vyhrážaním, citovým vydieraním, vyvolávaním strachu alebo stresu, obmedzovaním slobody pohybu a kontaktov s okolím, zneužívaním vo svoj prospech, učením názorov a správania, ktoré odporuje morálke spoločnosti.

Sexuálne zneužívanie je definované ako nepatričné vystavovanie dieťaťa sexuálnemu kontaktu, činnosti alebo správaniu, ktoré zahŕňa akékoľvek sexuálne dotýkanie, styk či vykorisťovanie kýmkoľvek, komu bolo dieťa zverené do starostlivosti, alebo kto sa s dieťaťom dostal do styku. Takouto osobou môže byť rodič, príbuzný, priateľ, odborný či dobrovoľný pracovník alebo cudzia osoba.

Zneužívaním maloletej osoby sa na účel odborného usmernenia rozumie najmä vystavovanie maloletej osoby sexuálnym aktivitám, sexuálnemu kontaktu alebo sexuálnemu správaniu (napríklad pohlavný styk, akékoľvek sexuálne dotýkanie alebo správanie, incest alebo sexuálne vykorisťovanie). Pri zneužívaní maloletej osoby ide o zapojenie maloletej osoby do akýchkoľvek aktivít, ktoré majú za cieľ sexuálne uspokojenie inej osoby. K zneužívaniu maloletej osoby patrí aj účasť maloletých osôb na exhibícii, zhotovovaní video záznamov, fotografovaní a audiopornografii. Pri zneužívaní maloletej osoby nie je rozhodujúce, či naň maloletá osoba dala alebo nedala súhlas, keďže ide o aktivity, ktorým maloletá osoba nemôže plne rozumieť

Zdroj: Vestník MZ SR č.43  zo dňa 27. decembra 2012

ZANEDBÁVANIE DIEŤAŤA

Pod zanedbávaním rozumieme akýkoľvek nedostatok starostlivosti o dieťa, ktorý spôsobuje vážnu ujmu na zdraví, vývine či živote dieťaťa.

Vystríhajme sa ľahostajnosti, nepodceňujme varovné signály, nedajme sa odradiť, konajme!

Poskytnime deťom pomoc a dajme im šancu na lepší život!

Je to naša povinnosť!

Zoznam zariadení a inštitúcií poskytujúcich

pomoc pri výskyte syndrómu CAN

(pri výskyte syndrómu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa)

• Okres Martin:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny- Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Martin

043 244 1600

0800 191 222 bezplatná nonstop linka

JLIB_HTML_CLOAKING

 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru MARTIN

rýchla voľba 158

tiesňová linka 112

0961 461 111

 

0961 463 119

Okresná prokuratúra Martin

Vajanského námestie 1, 036 80 Martin

Telefón: 043/4 212 450

Email: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie

043 430 20 20, 043 430 20 21, 043 423 91 11

 

JLIB_HTML_CLOAKING

 

JLIB_HTML_CLOAKING

 

Súkromné centrum špeciálno- pedagogického poradenstva a prevencie

Žilina- elokované pracovisko Martin 0948 833 430

JLIB_HTML_CLOAKING
www.scsppza.sk

Detské krízové centrum Náruč

Zádubnie 56

010 03 Žilina

0905 988 600

0948 578 053

JLIB_HTML_CLOAKING

• Celoslovenská pôsobnosť:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

nahlásenie zneužívania sociálneho systému a starostlivosti o deti

0800 191 222 bezplatná nonstop linka

Linka detskej istoty (UNICEF)

116 111 – bezplatná nonstop

www.unicef.sk/ ldi/

 

Detská linka záchrany :

0800 121 212 bezplatná linka

pondelok – piatok: 14.00 -20.00 hod

 

Linka detskej dôvery:

055 4 234 72 72 bezplatná linka

pondelok - piatok :14.00 – 18.00 hod

 

Linka dôvery mládeže:

055 6 222 323 nonstop

 

Policajná linka dôvery:

02 55 571 110 bezplatná nonstop linka

 

Doplnkové informácie

© 2008 - 2011 Obecný úrad Podhradie | Design by Lukáš Koškár | Powered by Joomla!®