Aktualizované: Harmonogram o organizačno-technickom zabezpečení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 15. novembra 2014

Pre obec Podhradie v tejto súvislosti vyplývajú nasledovné úlohy:

1. Vypracovať harmonogram organizačno – technického zabezpečenia volieb

do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 15. novembra 2014

Zodpovedný: Dana Cupanová

Termín: do 22. augusta 2014


2. Určiť zamestnancov zodpovedných za organizačno – technické zabezpečenie volieb

Zodpovedný: starosta obce

Termín: do 22. augusta 2014


3. Zverejniť počet obyvateľov obce

Zodpovedný: Dana Cupanová

Termín: do 22. augusta 2014


4. Vymenovať zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zodpovedný: starosta obce

Termín: do 28. augusta 2014


5. Aktualizovať stály zoznam voličov

Zodpovedný: Dana Cupanová

Termín: priebežne


6. Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov

v rámci námietkového konania

Zodpovedná: Dana Cupanová

Termín: do troch dní od podania námietky


7. Určiť a zverejniť volebné obvody a počet poslancov

obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich volí

Zodpovedný: Obecné zastupiteľstvo

Termín: od doručenia žiadostí do 11. septembra 2014


8. Vymenovať zostávajúcich členov miestnej volebnej komisie

Zodpovedný: starosta obce

Termín: do 22. septembra 2014


9. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie miestnej volebnej komisie a vykonať poučenie

Zapisovateľa a členov miestnej volebnej komisie o ochrane osobných údajov

Zodpovedá: starosta obce

Termín: do 26. septembra 2014


10. Utvoriť volebný okrsok a určiť volebnú miestnosť

Zodpovedný: starosta obce

Termín: do 6. októbra 2014


11. Uverejniť zoznam zaregistrovaných kandidátov

spôsobom v mieste obvyklým

Zodpovedný: Alena Bačová a miestna volebná komisia

Termín: do 11. októbra 2014


12. Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

Zodpovedný: starosta obce

Termín do: 20. októbra 2014


13. Doručiť voličom oznámenie o čase a mieste konania volieb

Zodpovedná: Alena Bačová

Termín do: 21. októbra 2014


14. Vymenovať zostávajúcich členov okrskovej volebnej komisie

Zodpovedná: starosta obce

Termín do: 27. októbra 2014


15. Vyhradiť miesta na umiestňovanie volebných plagátov

a iných nosičov informácií

Zodpovedný: starosta obce

Termín: do 27. októbra 2014


16. Zvolať a uskutočniť prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie

a vykonať poučenie zapisovateľov a členov okrskovej volebnej komisie

o ochrane osobných údajov

Zodpovedný: starosta obce

Termín: do 31. októbra 2014


17. Vykonať školenie  členov okrskovej volebnej komisie

Zodpovedný: starosta obce a zapisovateľ MVK

Termín: najneskôr 11. novembra 2014


18. Zabezpečiť vybavenie volebných miestností

Zodpovedný: Dana Cupanová

Termín do: 11. novembra 2014


20. Odovzdať okrskovej volebnej komisii v dvoch rovnopisoch

zoznam voličov, hlasovacie lístky a obálky

Zodpovedný: Starosta obce

Termín: najneskôr 2 hodiny pred začatím hlasovania


21. Prevziať do úschovy volebné spisy miestnej volebnej komisie

a okrskovej volebnej komisie

Zodpovedný: starosta obce

Termín do : 18.novembra 2014


V Podhradí 22.8.2014, spracovala: Dana Cupanová

Ing. Miroslav Jánošík

starosta obce

Doplnkové informácie

© 2008 - 2011 Obecný úrad Podhradie | Design by Lukáš Koškár | Powered by Joomla!®