Zverejnenie zámeru

Obec Podhradie má zámer prenajať nebytové priestory modlitebne, malej zasadačky a skladu v budove Starej školy  na Ul. 1.mája 193/59, zapísanej na LV č.2 v k.ú. Podhradie Evanjelickému a.v. cirkevnému zboru zo Sučian. Obec považuje využívanie uvedenej časti budovy občanmi obce pre účely praktizovania viery ako účel hodný osobitného zreteľa a bude postupovať pri prenájme v zmysle §9a ods.9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí. Zámer prerokuje a rozhodne o ňom obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí.


Ing. Miroslav Jánošík
starosta obce

Stiahnuť zverejnenie zámeru vo formáte ".doc".

Doplnkové informácie

© 2008 - 2011 Obecný úrad Podhradie | Design by Lukáš Koškár | Powered by Joomla!®