OPÄTOVNÉ PREROKOVANIE návrhu Územného plánu obce Podhradie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Obec Podhradie a miestna časť Konské ako príslušný orgán územného plánovania v zmysle §22 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týmto oznamuje OPÄTOVNÉ PREROKOVANIE návrhu Územného plánu obce Podhradie“ ( ďalej len ÚPNO Podhradie ). S riešením ÚPNO Podhradie sa môžete oboznámiť na Obecnom úrade Podhradie počas úradných hodín a na stránke obce www.podhradie-martin.sk. Verejné prerokovanie návrhu ÚPNO Podhradie sa uskutoční dňa 03.10.2013 (ŠTVRTOK) o 17 00 hod. na Obecnom úrade Podhradie.

Svoje stanoviská k návrhu riešenia ÚPNO Podhradie môžete oznámiť v zmysle §22 ods. 1 stavebného zákona do 30 dní odo dňa oznámenia, t.j. do 09.10.2013 vrátane. Stanoviská doručte v písomnej forme na Obecný úrad Podhradie, 1. mája 194/61, 038 52 Podhradie a na mailovú adresu obstarávateľa. V liste prosíme uviesť meno, adresu, telefón, prípadne fax a e-mail. Na pripomienky doručené po stanovenej lehote sa neprihliada.

Vybavuje:

Obstarávateľ : Ing. arch. Denisa Valašková, 4 204 203, JLIB_HTML_CLOAKING

PDF - ikona Pozrieť Územný plán obce Podhradie (1) ".pdf"
PDF - ikona Pozrieť Územný plán obce Podhradie (2) ".pdf"
PDF - ikona Pozrieť Územný plán obce Podhradie (3) ".pdf"
PDF - ikona Pozrieť Územný plán obce Podhradie (4) ".pdf"
PDF - ikona Pozrieť Územný plán obce Podhradie (schéma) ".pdf"
PDF - ikona Pozrieť Územný plán obce Podhradie časť Konské (1) ".pdf"
PDF - ikona Pozrieť Územný plán obce Podhradie časť Konské (2) ".pdf"
PDF - ikona Pozrieť Územný plán obce Podhradie (doprava) ".pdf"
PDF - ikona Pozrieť Územný plán obce Podhradie (vodné hospodárstvo) ".pdf"
PDF - ikona Pozrieť Územný plán obce Podhradie (energetika) ".pdf"
PDF - ikona Pozrieť Územný plán obce Podhradie časť Konské (voda + energetika) ".pdf"
PDF - ikona Pozrieť textovú časť k územnému plánu obce Podhradie ".pdf"

Doplnkové informácie

© 2008 - 2011 Obecný úrad Podhradie | Design by Lukáš Koškár | Powered by Joomla!®