Predĺženie lehoty na predkladanie pripomienok k územnému plánu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Podhradie a miestna časť Konské ako príslušný orgán územného plánovania v zmysle §22 ods. 6) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) oznamuje, že

predlžuje lehotu

prerokovania návrhu„ Územného plánu obce Podhradie “

(ďalej len návrh ÚPNO Podhradie)

S riešením návrhu ÚPNO Podhradie sa môžete oboznámiť na Obecnom úrade Podhradie a na webovej stránke www.podhradie-martin.sk.

Svoje stanovisko k návrhu riešenia ÚPNO Podhradie môžete oznámiť do 27.05.2013 vrátane. Stanoviská doručte v písomnej forme na Obecný úrad Podhradie, alebo mailom na adresu obstarávateľa: JLIB_HTML_CLOAKING . Ak sa v určenej lehote nevyjadríte, bude sa predpokladať, že nemáte k návrhu ÚPNO Podhradie pripomienky.

Doplnkové informácie

© 2008 - 2011 Obecný úrad Podhradie | Design by Lukáš Koškár | Powered by Joomla!®